Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden elise-shop.com BV

1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) elise-shop: de besloten vennootschap elise-shop.com B.V. handelend onder de naam elise-shop.com, haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.
(b) cliënt: iedere partij die met elise-shop een overeenkomst sluit, dan wel met wie elise-shop in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
(c) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen elise-shop en de cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst;
(d) producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
(e) Order: iedere opdracht van de cliënt aan elise-shop;

2 Toepasselijkheid
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten (inclusief offertes, verkopen, leveringen alsmede overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van welke aard dan ook.)
2.2 Een eventuele (eerdere) verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door elise-shop uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.
2.3 elise-shop behoudt zich het recht voor de Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat elise-shop deze op haar website publiceert, met dien verstande dat voor de reeds verstrekte orders de Voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
2.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverkort van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

3 Offertes
3.1 Offertes en prijsnoteringen binden elise-shop niet, en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Orders kunnen door ons zonder opgaaf van redenen niet in behandeling worden genomen.
3.2 Afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en prijzen van de door elise-shop in catalogi, of op haar website aangeboden producten zijn met zorg opgesteld. elise-shop staat echter niet in voor de juistheid daarvan. De afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen elise-shop te bieden heeft.

4 Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat elise-shop deze schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen, dan wel door verstrekking of toezending aan de cliënt van de op de overeenkomst betrekking hebbende factuur.
4.2 Eventueel - later - gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
4.3 elise-shop is bevoegd – indien elise-shop dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Zo mogelijk en/of zo nodig zal elise-shop hierover met de cliënt overleg plegen.

5 Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en in Euro uitgedrukt, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Overeenkomsten worden gesloten tegen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende, door elise-shop vastgestelde, prijzen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6 Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de cliënt alle hem door elise-shop in verband met een overeenkomst in rekening gebrachte bedragen bij plaatsing van de order en zonder enige aftrek, verrekening of compensatie betalen in de valuta vermeld op de factuur.
6.2 In geval de cliënt één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en zijn alle vorderingen uit welke hoofde ook van elise-shop op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de vervaldatum is de cliënt aan elise-shop per maand of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand, de wettelijke rente verschuldigd ex artikel 6:119a BW voor handelstransacties en ex artikel 6:119 BW voor consumententransacties over alle te late betalingen. Tevens is de cliënt in dit geval de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door cliënt te vergoeden kosten bedragen ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling en onverminderd het recht op vergoeding van de volledige kosten.
6.3 Ieder bedrag dat van de cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die elise-shop op de cliënt mocht hebben, ten aanzien van welke elise-shop niet een eigendomsvoorbehoud conform artikel 8 heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van de cliënt wordt ontvangen allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.2, en vervolgens strekken tot voldoening van opeisbare facturen, waarbij de factuur met de oudste fatale datum het eerst wordt gecrediteerd, zelfs al vermeldt de cliënt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. elise-shop is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de cliënt te verrekenen met hetgeen elise-shop aan de cliënt verschuldigd is of zal zijn.

7 Levering
7.1 Een door elise-shop opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor elise-shop geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan elise-shop verstrekte gegevens. Deze levertijd zal door elise-shop zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
7.3 Indien producten specifiek voor de klant besteld worden (zoals originele Lotus onderdelen) kan de levertijd meer dan 30 dagen bedragen. Cliënt heeft te alle tijden het recht om de order te ontbinden, echter indien een deel van de order met specifciek voor de klant bij Lotus ingekochte artikelen in voorraad is dient Cliënt die artikelen af te nemen danwel 20% van de waarde daarvan af te waarderen als retour vergoeding.
7.4 Indien elise-shop voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de cliënt moeten worden verstrekt, kan de levertijd nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van elise-shop.
7.5 elise-shop heeft te allen tijde het recht doch niet de verplichting in gedeelten af te leveren.
7.6 De cliënt is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren.
Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de pakbon en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
7.7 Eventuele retourzendingen dientengevolge dienen uiterlijk binnen 14 dagen na leveringsdatum te geschieden.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Niettegenstaande de feitelijke levering, gaat de eigendom van de producten pas over op de cliënt, zodra de cliënt heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen jegens elise-shop uit hoofde van of krachtens een overeenkomst aan hem – eerder - geleverde of – nog in de toekomst - te leveren producten, respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming van een overeenkomst, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
8.2 De cliënt is volledig aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en zal deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van elise-shop bewaren.
8.3 Voordat de eigendom van de producten op de cliënt is overgegaan, is de cliënt niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. De cliënt is slechts gerechtigd de producten, waarvan elise-shop eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de cliënt noodzakelijk is. De cliënt zal zijn afnemers van de eventuele eigendomsrechten van elise-shop op de hoogte stellen.
8.4 Voor vorderingen anders dan in artikel 3:92 lid 2B.W. genoemde, geldt dat elise-shop op de afgeleverde producten, die door betaling in eigendom op de cliënt zijn overgegaan, en waarop het eigendomsvoorbehoud als gevolg van - toekomstige – vorderingen ex artikel 3:92 lid 2 BW niet herleeft en/of zal herleven, behoudt elise-shop zich nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW. tot meerdere zekerheid van vorderingen, die elise-shop uit welke hoofde dan ook mocht hebben op de cliënt.
8.5 Indien de cliënt in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens elise-shop tekort schiet of elise-shop goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is elise-shop gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. De cliënt is verplicht elise-shop of een door elise-shop aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.

9 Garantie
9.1 elise-shop staat slechts in voor de kwaliteit van de producten in de staat waarin zij verkeren op het moment van aflevering, en garandeert slechts dat de producten de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.
9.2 elise-shop verleent voor de door haar geleverde producten dezelfde garantie als door haar leveranciers wordt gegeven. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen.
9.3 De garantie houdt in dat elise-shop de producten zal vervangen na ontvangst van de retour gezonden producten. Garantie verplicht elise-shop niet tot creditering van factuurbedragen over te gaan.
9.4 De garantie geldt slechts indien de cliënt aan al zijn verplichtingen jegens elise-shop heeft voldaan.
9.5 De garantie op producten vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de producten in andere producten zijn verwerkt.
9.6 De vorm en kleur van technische producten kan varieeren. Foto's op de website van elise-shop.com kunnen verschillen van het te leveren product.
9.7 De garantie op producten die door elise-shop als consumables betiteld worden vervalt op het moment dat een verzegelde verpakking geopend wordt danwel wanneer het product gemonteerd wordt.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd de garantiebepalingen, sluit elise-shop iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens de cliënt of een derde uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals schade aan de producten, gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van elise-shop, of werknemers en/of door elise-shop ingeschakelde hulppersonen.
10.2 Indien en voor zover er op elise-shop enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is de totale aansprakelijkheid van elise-shop te allen tijde beperkt tot het drievoud van het factuurbedrag met een maximum van €2.500,- per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen, onverlet de aansprakelijkheid op grond van titel 3, afdeling 3 van boek 6 BW alsook dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren.
10.3 De cliënt vrijwaart elise-shop voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door elise-shop geleverde producten en diensten, tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of opzet van elise-shop, haar werknemers en/of door haar ingeschakelde hulppersonen.

11 Klachten
11.1 De cliënt is verplicht de producten onmiddellijk bij ontvangst, doch in elk geval zo spoedig mogelijk nadien, en in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren. Klachten ter zake van gebreken aan de producten die bij de inspectie of bij eerste gebruik worden geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, dient de cliënt onmiddellijk, doch in elk geval binnen 14 dagen nadat de producten zijn ontvangen, schriftelijk ter kennis van elise-shop te brengen. Laat de cliënt zulks na, dan kan de cliënt zich er niet op beroepen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden.
11.2 Gebreken die redelijkerwijs niet hadden kunnen worden geconstateerd binnen de in het vorige lid genoemde termijn, dient de cliënt uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij deze gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk ter kennis van elise-shop te brengen. Bij constatering van een gebrek is de cliënt verplicht het eventuele gebruik van de producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. De cliënt zal daarbij de aanwijzingen van elise-shop stipt opvolgen en elise-shop alle medewerking verlenen voor onderzoek van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de producten. Indien elise-shop zulks verlangt, zal de cliënt de producten retour zenden.

12 Retourzendingen en annulering
12.1 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde kunnen de door elise-shop geaccepteerde orders niet worden geannuleerd, en de door elise-shop geleverde producten niet worden teruggenomen of geruild, indien de producten en/of de verpakking niet in goede staat verkeren.
12.2 Nooit zullen producten die bij elise-shop niet voorradig waren of zijn, en producten die speciaal voor de cliënt zijn gekocht, in aanmerking komen voor een annulering, terugneming of ruiling, indien de producten en/of de verpakking niet in goede staat verkeren.
12.3 Retourzending van producten anders dan wegens foutieve levering is alleen mogelijk indien elise-shop zich daarmee tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord heeft verklaard.
12.4 De retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een pakbon, waarop de datum en het nummer van de afleveringsbon c.q. factuur van elise-shop vermeld staan. Artikelen waarvan niet kan worden aangetoond dat deze door elise-shop geleverd zijn, komen niet voor creditering in aanmerking.
12.5 Creditnota's welke betrekking hebben op de door de cliënt retour gezonden producten, worden berekend volgens de in de oorsponkelijke overeengekomen prijs in de order.
12.6 Cliënt is verplicht om de retour binnen 14 dagen na schriftelijke of e-mail melding terug te sturen. De kosten voor de zending zijn volledig voor rekening van Cliënt.

13 Beëindiging
13.1 elise-shop kan, naast haar overige uit de overeenkomst en de wet voortvloeiende rechten, de overeenkomst met de cliënt in zijn geheel, of voor het nog niet uitgevoerde deel, te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid jegens de cliënt, met directe ingang ontbinden indien de cliënt één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten jegens elise-shop niet nakomt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt, indien hij ophoudt te bestaan, zijn activiteiten staakt of tot liquidatie overgaat of indien er beslag wordt gelegd op zijn vermogen ter zake substantiële schulden of indien hij niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat of een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, bij overlijden.
13.2 Indien het vorige artikellid van toepassing is, is elise-shop gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, alsmede is elise-shop gerechtigd het aan haar verschuldigde ineens en in zijn geheel op te eisen, onverminderd de overige aan elise-shop toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder ook de kosten van terugname van de producten.

14 Overmacht
14.1 Ingeval van overmacht is elise-shop gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: alle van de wil van elise-shop onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, verhinderen of waardoor de nakoming van de verplichtingen van elise-shop in redelijkheid niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: oorlog, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, epidemieën, niet tijdig aanleveren van materiaal en producten door de importeur/fabriek dan wel de leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen of het ontbreken van een van overheidswege te verkrijgen vergunning. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld zich ten aanzien van, of in het bedrijf van, fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie elise-shop de producten betrekt of pleegt te betrekken mochten voordoen.

15 Herroepingsrecht voor particulieren
15.1 Indien Cliënt de order heeft geplaatst middels de website van elise-shop heeft zij het recht de order zonder opgaaf van redenen binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden tenzij betreffend product specifiek voor klant geproduceerd of besteld werd. (zie 17)
15.2 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht verzoekt elise-shop Cliënt gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping zoals in onderliggende link.

16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle overeenkomsten gesloten door elise-shop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
16.3 Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit, of verband houdende met door elise-shop gedane offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen, indien deze geschillen horen tot de bevoegdheid van de rechtbank, worden behandeld door de rechtbank te Den Haag

17 Herroeping op specifiek voor Cliënt bestelde of geproduceerde producten.
17.1 Indien Cliënt een product laat maken of specificatie van een product aan heeft laten passen kan de transactie niet worden herroepen.
17.2 Originele Lotus producten (herkenbaar aan het originele onderdeelnummer van Lotus) kunnen tot een waarde van €600 niet worden herroepen in verband met hoge retourkosten aan Lotus in het VK. Posities met een waarde vanaf €600 kunnen herroepen worden, maar over het totaalbedrag zal 20% retourkosten berekend worden.

MANUFACTURERS

» AP Racing

» Hurricane

» Larini

» Nitron

» Pro-Alloy

» Richbrook

» Smartwax

» Willans

Copyright © 2023 Elise Shop. Powered by Zen Cart